FAQs Complain Problems

ब्यवसाय दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रशासन फाँट
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
3000
आवश्यक कागजातहरु: 

१. ब्यवसाय दर्ताका लागी निवेदन पत्र । २.आफ्नो घर भए चालु आ.व को मालपोत तथा घर जग्गा कर र एकिकृत सम्पती कर तिरेको रशिदको प्रतिलिपी । ३. बाहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपी । ४. दुइ प्रति फोटो ।